fbpx

Polityka prywatności i cookies

1.    DEFINICJE

     1.1.    Administrator – Stowarzyszenie Przyjaciele Marketingu z siedzibą w Toruniu, ul. 
              Włocławska 35a/19.
     1.2.    Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej

               do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających 
               fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną
               tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje
               gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
     1.3.    Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
     1.4.    RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
               kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
               osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
               95/46/WE.
     1.5.    Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://in-out.marketing

     1.6.    Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo 
               kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.


2.    PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU
     2.1.    W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane

               w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także
               informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe

               zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania

               z Serwisu przez Użytkownika.


3.    CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE
KORZYSTANIE Z SERWISU
    3.1.    Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne
              identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych
              podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:
          3.1.1.    w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom
                       treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest
                       niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
          3.1.2.    w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania
                       jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na 
                       prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy
                       stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
           3.1.3.   w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi –
                       podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit
                       f RODO) polegający na ochronie jego praw;
          3.1.4.    w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności
                       związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych
                       osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.
     3.2.    Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach
               systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania
               chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących
               systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w 
               logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem
               usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na 
               potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym
               systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą
               prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
               RODO).

FORMULARZE KONTAKTOWE
     3.3.    Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu
               elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania
               danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia
               odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia
               kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest

               wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem   
               możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
     3.4.    Dane osobowe są przetwarzane:
          3.4.1.    w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez 
                       udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
                       przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
          3.4.2.    w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest
                       uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu
                       statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu
                       doskonalenia jego funkcjonalności.

4.    MARKETING
     4.1.    Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań
              marketingowych, które mogą polegać na:
          4.1.1.    wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego
                       preferencji (reklama kontekstowa);
          4.1.2.    wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego
                       zainteresowaniom (reklama behawioralna);
          4.1.3.    kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które

                       w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera)
          4.1.4.    prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim
                       towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania
                       telemarketingowe)
     4.2.    W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach
               wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych
               Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu
               analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

REKLAMA KONTEKSTOWA
     4.3.    Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych

               w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest
               dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się
               wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
               RODO).

REKLAMA BEHAWIORALNA
     4.4.    Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników, w tym
               dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych
               technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy

               behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika).
               Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników.

               Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach
               marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów
               trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie
               wycofana.

NEWSLETTER
     4.5.    Administrator świadczy usługę newslettera na zasadach określonych w regulaminie osobom,
               które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu
               świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
     4.6.    Dane osobowe są przetwarzane:
           4.6.1.    w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest
                        niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
           4.6.2.    w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera
                        – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest uzasadniony interes
                        Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie
                        newslettera;
           4.6.3.    w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest
                        uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na 
                        prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia
                        stosowanych funkcjonalności;
          4.6.4.    w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi –
                       podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1

lit. f RODO).

MARKETING BEZPOŚREDNI
     4.7.    Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby
               kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty

               e-mail, drogą MMS / SMS lub telefonicznie. Takie działania są podejmowane przez 
               Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może
               wycofać w dowolnym momencie.

5.    PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
     5.1.    Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile
               Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (np. Facebook, YouTube). Dane
               te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania
               Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń,
               usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez 
               Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający
               na promowaniu własnej marki.

6.    PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA
     6.1.    Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego
               Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. 
               poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego
               czynności.

COOKIES SERWISOWE
     6.2.    Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania
               Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W 
               związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne

               i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do 
               informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika
               (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
          6.2.1.    pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas
                       trwania sesji (ang. user input cookies);
          6.2.2.    uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
                       uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
          6.2.3.    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do 
                       wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
          6.2.4.    sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash),
                       na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
          6.2.5.    trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania
                       sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
         6.2.6.    pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki
                      danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę
                      Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia
                      statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje
                      zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu
                      umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania
                      danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem:
                      https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

COOKIES MARKETINGOWE
     6.3.    Administrator oraz jego zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów
               marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej.
               W tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp
               do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym
               Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za 
               ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności

               w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody
               Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

7.    OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
     7.1.    Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi

               i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub
               realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego
               sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną
               przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
     7.2.    Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
               niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po 
               tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
               Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

8.    UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
     8.1.    Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
               usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
               wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do 
               organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
     8.2.    W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją
               wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem
     8.3.    Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów
               marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem
               Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika –
               w innych przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes
               Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

9.    ODBIORCY DANYCH
     9.1.    W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom,

               w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
               podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe,
               kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług
               marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego
               grupy kapitałowej.
     9.2.    W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione
               innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
     9.3.    Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących
              Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia
              takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami
              obowiązującego prawa.

10.    PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
     10.1.    Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)
                 różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator
                 przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem
                 odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
          10.1.1.    współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach,

                         w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
          10.1.2.    stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
          10.1.3.    stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ
                         nadzorczy;
          10.1.4.    w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi

                         w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji
                         Europejskiej.
     10.2.    Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na 
                 etapie ich zbierania.

11.    BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
     11.1.    Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe
                przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że 
                dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to 
                niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by 
                wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez 
                uprawnionych pracowników i współpracowników.
     11.2.    Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne
                podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków
                bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie
                 Administratora.

12.    DANE KONTAKTOWE
     12.1.    Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: info@in-out.marketing

                 lub na adres korespondencyjny.
 

13.    ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
     13.1.    Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja
                 Polityki została przyjęta i obowiązuje od 02.01.2019 r.